Aktualności
program rabatowy
W tej chwili na stronie
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 


1.Przed rozpoczęciem zajęć rodzic lub opiekun podpisuje oświadczenie: "lekarz nie stwierdził żadnych przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w zajęciach na basenie".
2. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu kursu.
3. Jednostkowy czas trwania zajęć w wodzie wynosi 30 min.
4. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
5. Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć są zobowiązani do skorzystania z natrysków.
6. Rodzic lub Opiekun dziecka zobowiązany jest do bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie.
7. Dziecko na terenie pływalni tj. przebieralni i basenu może przebywać tylko w towarzystwie rodziców lub prawnego opiekuna.
8. Dziecko przebywające w wodzie musi posiadać pieluchomajtki dla dzieci pływających.
9. Pieluchomajtki mogą być zdejmowane i wymieniane dzieciom tylko na terenie przebieralni.
10. Podczas wchodzenia do wody i wychodzenia z niej należy zachować szczególną ostrożność.
11. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu są zobowiązane stosować się do poleceń prowadzącego.
12. Wchodzenie do wody i wychodzenie po schodach z dzieckiem na ręku jest zabronione.
13. Umieszczanie dziecka w wodzie i opuszczanie przez niego niecki basenu odbywa się poprzez przekazanie niemowlęcia z brzegu do osoby znajdującej się w wodzie tylko w wyznaczonej strefie.
14. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, w tym: biegać wokoło basenu; hałasować i zaśmiecać obiektu.
15.Na terenie przebieralni i basenu można poruszać się wyłącznie w obuwiu specjalnym (klapki).
16. Odpowiedzialność za dzieci na terenie obiektu ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
17. Dzieci umiejące chodzić muszą przebywać na terenie obiektu pod ścisłą opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
18. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
19. Rzeczy wartościowe powinny być oddane na przechowanie do instruktora lub zabrane ze sobą na teren basenu.
20. Uregulowania cenowe określa prowadzący.
21. Osoby uczestniczące w zajęciach muszą być zdrowe.
22. Osoby nietrzeźwe nie mają prawa wstępu na teren obiektu.
23. Zastrzegamy sobie prawo do odwoływania zajęć w tym, z przyczyn niezależnych od nas (awaria systemu ciepłowniczego,brak wody itp.)
24. W przypadku nie spełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na basen.
25. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora zajęć.
26. W przypadkach szczególnych prowadzący zajęcia mają prawo do odstąpienia od zasad zawartych w regulaminie.
27. Osoby rezygnujące z udziału w zajęciach mogą otrzymać zwrot pieniędzy o ile rezygnacja zgłoszona została do szóstych zajęć kursu.
28. W czasie kursu możliwe jest odrobienie zajęć jeśli nieobecność została zgłoszona. Nie przenosi się zajęć "nieodrobionych" na poczet kolejnych kursów.